APARTMÁNY HRABĚTICE
2015

místo: Hrabětice (Janov nad Nisou)
klient: Šalet Hrabě
studie: 2015
kapacita: 360 m² ubytovací plochy v 8 apartmánech, 7 nových parkovacích stání

Stávající hmotu objektu apartmánů neměníme vyjma přístavby lyžárny, která plynule navazuje na střešní rovinu stávajícího objektu i protější svah, a také hlavního vstupu, kde navrhujeme drobnou úpravu zastřešení nad vstupem lépe odpovídající tradičnímu řešení u domů místní lidové architektury.
Součástí návrhu jsou úpravy nejbližšího okolí objektu – upravený terén v kontaktu s obvodovými stěnami objektu Heidi 2 navrhujeme podél jižní, východní a severní fasády v celé délce pod úrovní 1.NP objektu tak, aby bylo v maximální možné míře zamezeno pronikání vlhkosti do obvodových stěn. S tím souvisí také úprava stávajícího venkovního kamenného schodiště podél západní fasády stávajícího objektu mačkárny a související menší úprava meze podél severní fasády objektu. Schodiště bude kamenné žulové, materiálově odpovídající původnímu. Jižně od objektu navrhujeme zřídit nová parkovací stání pro návštěvníky apartmánů – s tím souvisí terénní úpravy, které nejsou z jihu a východu plynule navazují na stávající terén, v pohledu ze západu podél stávající komunikace je v místě stávající lípy navržená nízká zídka z žulových kamenných bloků, která nová parkovací stání pohledově kryjí. Pro novou zídku navrhujeme použít kamenné bloky ze stávající zídky. Nově navržené zpevněné plochy minimalizujeme na příjezdovou cestu k technickému objektu, plocha parkovacích stání je upravena zatravňovací dlažbou. Vedle stávající mačkárny je navržená terasa – výškově souhlasí se stávající úrovní terénu. Terasa je dřevěná s povrchem z prken v přírodním odstínu. Na pozemku navrhujeme technický objekt – pro uskladnění zimní techniky – s přiléhajícím schodištěm pro přístup na terasu. Technický objekt je zapuštěný do svahu, s nepochozí zelenou střechou plynule navazující na stávající modelaci terénu. V pohledu z jihu a východu se novostavba technického objektu projevuje v krajině zcela minimálně. Na východní straně objektu Heidi 2 navrhujeme přistavět lyžárnu – zapuštěnou do svahu, přiléhající ke stávajícímu objektu. Plynule navazuje na jeho střešní rovinu i protější svah. Lyžárnou bude propojený stávající objekt s garáží a sklepem bývalé mačkárny. Jiným způsobem návrh do stávajícího terénu nezasahuje.

Účelem stavebních úprav je efektivní využití celého objektu – maximum apartmánů. Objekt mačkárny navrhujeme přestavět také na apartmán.

Návrh počítá s odstraněním stávajícího objektu mačkárny, který je ve špatném technickém stavu. Na jeho místě počítá s vystavěním nového objektu – Chalet Hrabě – odpovídajícího původnímu s menšími úpravami hmoty a fasád, ve shodném materiálovém provedení. V návrhu nového objektu je zachován výrazný architektonický motiv původní mačkárny – cihlový komín – v původním hmotovém řešení i materiálovém provedení.
iqszwr-ahk_hra_01.jpgwalgs7-ahk_hra_02.jpguvom8o-ahk_hra_03.jpg79638y-ahk_hra_04.jpgej1omd-ahk_hra_05.jpg