ZÁPADNÍ MĚSTO – ADMINISTRATIVA B1,2,3
2009

místo: Praha 13 – Náměstí Junkových, Siemensova
klient: NJB Real
studie: 2006
realizace: 2010
kapacita: kanceláře 60.724 m², komerční plochy 4.841 m², restaurace 5.100 m², 930 parkovacích míst v podzemních garážích

Trojice nových budov je zahajovací etapou kancelářské city, obklopující náměstí, jímž začíná hlavní osa plánované čtvrti. Shodně pojaté budovy B1 a B2 respektují pravidelný ortogonální urbanistický systém a jsou vzorem pro budoucí zástavbu v místě. Ryze racionální objemy hřebenovitého půdorysu jsou osazeny na prosklené podnoži 175 m dlouhé. Nad ní se v pravidelném rytmu střídají příčná křídla s poloveřejnými atrii. Úlohu oživujících prvků na sebe berou velkorysé pergoly na západním průčelí u nově založeného parku s potokem a vodními plochami a čela příčných křídel, v nichž jsou nekonečné pruhy pásových oken přerušeny nárožními rizality a změnou obkladového materiálu.

Záměrnou pohledovou dominantou areálu je třetí z budov, označená B3, pro niž se vžilo označení Diamant. Od zbývajících staveb se liší půdorysným tvarem, výškou, i architektonickým tvaroslovím. Tvoří jakousi předsunutou věž, vymístěnou mimo pravidelný obrys nového města – maják pro automobilisty, zvonici. Stejně jako obranná věž je se svým mateřským městem propojen můstkem ve vyšších podlažích. Nepravidelný šestiúhelníkový půdorys Bé trojky, podélnou osou orientovaný ve směru sever – jih, je celý obkroužen ochozy a rozšířenými parapety, které jsou nejvýraznějšími architektonickými prvky členícími fasádu. Tři suterénní podlaží ukrývají garáže. Převýšené, plošně minimalizované přízemí je prošpikované lesem šikmých sloupů. které vyrovnávají rozdílný skeletový rastr podzemní a nadzemní části. A nad ním je navrstveno sedm typových kancelářských pater, kombinujících pásová okna s bondovými obklady. Výšku domu prodlužuje osm metrů vysoká atika zakrývající patro strojoven a technologie osazené na střeše. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet, doplněný v menší míře ocelové prvky.
5vldat-ahk_zca_01.jpgma6guj-ahk_zca_02.jpgsa3oz8-ahk_zca_03.jpgn3mist-ahk_zca_04.jpg45psdm-ahk_zca_05.jpg3aly6s-ahk_zca_06.jpgacgecr-ahk_zca_07.jpg